Loho

Hà Nội

1. Phục sự cộng đồng với các sản phẩm thuần khiết từ tự nhiên theo hướng hữu cơ/ có chứng nhận/canh tác tự nhiên với Tâm Hiền – Lành 2. Thúc đẩy nền canh nông, sản xuất và lối sống thuận tự nhiên 3. Đầu tư, hỗ trợ, phát triển các trang trại, cộng đồng sinh thái, sinh kế bền vững vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội có thể cải thiện chất lượng cuộc sống tại chỗ và bảo vệ môi trường thiên nhiên
Hiển thị: grid List